Profesionalios finansinės paslaugos | Subtilis.lt

Įmonių steigimas (MB, UAB, VŠĮ) ir pertvarkymas, teisinės paslaugos:

 

  • Ruošiame įmonės steigimo doku­men­tus. Atliekame visas nau­jos įmonės steigimo procedūras, įreg­istruo­jame įmonę mokesčių mokė­tojų ir PVMmokė­tojų reg­istru­ose;

 

  • Atliekame įstatų pakeitimus, įreg­istruo­jame pakeitimus juri­dinių asmenų reg­istre;

 

  • Tvarkome, užpil­dome įmonių uždary­mui reikalin­gus doku­men­tus;

 

  • Atliekame įmonės pert­varkymo (iš IĮ į UAB) bei reorganizavimo (prijungimas, sujungimas, padalijimas ir t.t.) pro­cedūras;

 

  • Teisininkų konsultacijos;

 

  • Kon­sul­tuo­jame įmonių bei verslo pirkimo/pardavimo klausi­mais;

 

  • Įvairių teisinių formų Įmonių steigimas Baltarusijos Respublikoje (taip pat reikaimų leidimų bei licencijų gavimas, banko sąskaitų atidarymas ir pan.)

Susisiekti su mumis

Palikite kontaktus žemiau!
Mes susisieksime su Jumis!